quản lý trang

1. Thêm trang mới

Từ giao dienj quản trị bạn chọn Trang -> Thêm mới trang

Thêm mới trang

- Số 1: Tiêu đề của trang.
- Số 2: Nội dung của trang.
- Số 3: THuộc tính của trang.
- Số 4: Ảnh đại diện của trang.
- Số 5: Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên bạn nhấn Đăng

2. Sửa trang

Bạn vào Trang-> Tất cả các trang
Sau đó rê chuột vào tên trang muốn sửa rồi chọn chỉnh sửa.

sửa trang

Bạn cập nhật lại thông tin sao cho phù hợp rồi nhấn Cập nhật.

3. Xóa trang

Bạn vào Trang -> Tất cả các trang
Sau đó rê chuột vào tên trang muốn xóa rồi chọn Thùng rác.


Xóa trang

 

Khi nhấn vào thùng rác thì trang sẽ được chuyển vào thùng rác. Bạn có thể khôi phục trang nếu lỡ tay xóa nhằm trong mục thùng rác.

Qua vài bước đơn giản là bạn có thể quản lý được trang trên website của hệ thống wiza.vn rồi.