quản lý sản phẩm

1. Thêm sản phẩm

Từ giao diện quản trị của website bạn chọn Sản phẩm -> Thêm mới

thêm sản phẩm

Số 1: Tên sản phẩm
Số 2: Nội dung sản phẩm
Số 3: Giá sản phẩm
   Giá bán thường: Giá thông thường của sản phẩm, nếu để trống thì giá sẽ là Liên hệ
   Giá khuyến mãi: Giá khuyến mãi của sản phẩm
Số 4: Mô tả ngắn của sản phẩm
Số 5: Chọn danh mục sản phẩm
Số 6: Từ khóa sản phẩm
Số 7: Ảnh đại diện của sản phẩm
Số 8: Đăng bài viết

2. Sửa sản phẩm

Tại giao diện quản trị của website bạn nhấn vào Sản phẩm ->Tất cả sản phẩm

sửa sản phẩm