quản lý chuyên mục

 

1. Thêm chuyên mục bài viết

Tại trang giaoi diện quản trị của website bạn chọn Bài viết -> Chuyên mục

quản lý chuyên mục

Tiếp đến giao diện thêm mới chuyên mục hiện ra, bạn thêm đầy đủ thông tin vào.

thêm chuyên mục

- Số 1: Nhập tên của chuyên mục
- Số 2: Chuỗi của đường dẫn tĩnh ( Không cần nhập )
- Số 3: Chuyên mục cha của chuyên mục đó (Nếu không có thì có thể không cần thêm)
- Số 4: Mô tả của chuyên mục

Sau khi thêm đầy đủ thông tin bạn nhấn Thêm chuyên mục

2. Sửa chuyên mục bài viết

Tại trang giaoi diện quản trị của website bạn chọn Bài viết -> Chuyên mục.
Sau đó bạn rê chuột vào chuyên mục muốn chỉnh sửa chọn chinhr sửa.

chỉnh sửa chuyên mục

Tiếp theo bạn chỉnh sửa nội dung sao cho phù hợp rồi nhấn Cập nhật.

3. Xóa chuyên mục

Tại trang giaoi diện quản trị của website bạn chọn Bài viết -> Chuyên mục.
Sau đó bạn rê chuột vào chuyên mục muốn Xóa chọn Xóa.

xóa chuyên mục
Khí nhấn xóa hệ thống sẽ hiện ra thông báo, bạn chọn Ok là xóa hoặc bạn chọn hủy nếu bạn không xóa.