.quản lý bài viết

1. Thêm bài viết

Từ giao diện quản trị bạn chọn Bài viết -> Viết bài mới

thêm mới bài viết

Tiếp theo, trang thêm bài viết mới sẽ hiện ra, bạn điền đầy đủ thông tin vào .

Thêm bài viết mới

- Số 1: Tiêu đề của bài viết.
- Số 2: Nội dung của bài viêt
- Số 3: Nội dung tóm tắt.
- Số 4: Chuyên mục của bài viết.
- Số 5: Từ khóa cho bài viết.
- Số 6: Ảnh đại diện của bài viết.
- Số 7: Đăng bài.

2. Sửa bài viết

Bạn vào Bài viết -> Tất cả bài viết
Sau đó rê chuột vào tên bài viết muốn sửa rồi chọn chỉnh sửa.

Sửa bài viết

Bạn cập nhật lại thông tin sao cho phù hợp rồi nhấn Cập nhật.

3. Xóa bài viết

Bạn vàoBài viết -> Tất cả bài viết
Sau đó rê chuột vào tên bài viết muốn xóa rồi chọn Thùng rác

Xóa bài viết

Khi nhấn vào thùng rác thì bài viết sẽ được chuyển vào thùng rác. Bạn có thể khôi phục bài viết nếu lỡ tay xóa nhằm trong mục thùng rác.

Qua vài bước đơn giản là bạn có thể quản lý được bài viết trên website của hệ thống wiza.vn rồi.