danh mục sản phẩm

1. Thêm danh mục sản phẩm

Từ giao diện quản trị của website bạn chọn Sản phẩm -> Danh mục

thêm danh mục sản phẩm

- Trang giao diện thêm mới danh mục sẽ hiện ra

thêm danh mục sản phẩm
Số 1: Tên danh mục
Số 2: Chọn danh mục cha
Số 3: Mô tả cho danh mục
Số 4: Ảnh đại diện cho danh mục
Số 5: Nhấn Thêm danh mục sản phẩm mới

2. Sửa danh mục sản phẩm

- Sản phẩm -> Danh mục: Bạn rê chuột vào danh mục cần chỉnh sửa -> nhấn chỉnh sửa

sửa danh mục sản phẩm

Giao diện chỉnh sửa danh mục sản phẩm sẽ hiện lên , tương tự như thêm mới danh mục, bạn chỉnh sửa thông tin cho phù hợp rồi nhấn Cập nhật

3.  Xóa danh mục sản phẩm

- Sản phẩm -> Danh mục: Bạn rê chuột vào danh mục cần xóa-> nhấn Xóa

xóa danh mục

Khi nhấn xóa hệ thống sẽ hiện ra thông báo hỏi bạn có muốn xóa hay không, bạn chọn Ok là đồng ý xóa và chọn Hủy nếu không muốn xóa.